ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde, başvuru formu aracılığıyla ilettiğiniz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Ayazağa Mahallesi. 169. Sokak No:7-a, Sarıyer/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Pin Global Gıda San. Ve Tic. A.Ş.  nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

İşe alım sürecinizde toplanan kişisel verileriniz, mülakat, işe alım ve iş ilişkisinin devamı süresince işveren sıfatının gerektirdiği yükümlülükler kapsamında kullanılır. Bu faaliyetler kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir. Sunmuş olduğunuz referanslara sözlü veya yazılı ortamda ulaşılabileceğinden, ilgili kişilerin kişisel verilerinin paylaşımı için gerekli iznin tarafınızca alındığı kabul edilir. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan doğmaktadır. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz başvuru formu aracılığıyla dijital ve fiziki olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz